2006 Toyota Camry Solara 2dr Conv SLE V6 Auto (Natl) $6,988(Richland, MS)