2011 Honda Civic LX-S Sedan 5-Speed AT $9,999(Maitland, FL)